14.mars markeres barnehagedagen. Årets tema er «Liten og stor», og setter søkelyset på betydningen av flere ansatte i barnehagen.

Fagforbundet mener barnehagen må ha en forsvarlig bemanning gjennom hele åpningstiden, med ansatte som har tid og evne til å se og anerkjenne det enkelte barns behov.

Barnehagen er en viktig grunnpilar i den norske velferdsstaten, og alle barn har krav på et godt offentlig barnehagetilbud. Barnehagen skal gi trygge og gode rammer for barns frie spontane lek, læring og sosialisering. Alle barn har rett til et trygt og godt miljø i barnehagen.

Det er viktig med tidlig innsats, god omsorg, god faglig kompetanse og et tilpasset pedagogisk opplegg der barna står i sentrum. Lek og vennskap er det aller viktigste for at barn trives. Dette krever at det er en bemanning som gjør det mulig for ansatte å være tett på og følge med på barns samspill.

Fagforbundet mener for få ansatte vil gjøre det vanskelig for barnehagene å oppfylle intensjonen i barnehageloven og rammeplanen. Derfor må barnehagene ha en bemanning gjennom hele dagen som ivaretar oppgavene som en pedagogisk virksomhet.

Godt arbeidsmiljø er en forutsetning for et inkluderende felleskap, og barnehagen skal være en god arbeidsplass for alle ansatte, for hele laget!

Fagforbundet ønsker alle en god barnehagedag, og takker alle ansatte i barnehagen for den viktige jobben som gjøres der!

Janne Kristin Bjørnerås

Fagforbundet Trøndelag

Leder Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst