Mandag 22. mai ble lokale parter og staten enige om forslaget til revidert byvekstavtale for Trondheimsområdet, for perioden 2023-2029. Forslaget går nå til videre behandling i bystyret, kommunestyrer, fylkestinget og aktuelle departementer.

Skaun og Orkland blir med

De lokale partene som har forhandlet er Trøndelag fylkeskommune og kommunene Trondheim, Stjørdal, Malvik, Melhus, Skaun og Orkland, hvorav de to siste er nye kommuner i samarbeidet. Staten har i forhandlingene vært representert med Statens Vegvesen, Jernbanedirektoratet og Statsforvalteren i Trøndelag. Dette kommer fram i en pressemelding fra Trondheim kommune.

Byvekstavtalen er et samarbeid mellom stat, fylkeskommune og kommuner for å bidra til å realisere nullvekstmålet. Dette handler i korthet om at økt trafikk som følge av befolkningsvekst skal tas unna med kollektiv, sykkel og gange, og ikke økt biltrafikk. Dette gjøres gjennom et stadig forbedret tilbud til trafikantene og effektiv arealbruk.

Utvider bompengeinnkrevingen

Parallelt med forhandlingene har lokale parter tatt initiativ til å utvide perioden for innkreving av bompenger i Trondheim til 2033, og Samferdselsdepartementet har fremmet forslag til Stortinget om dette. Saken forventes behandlet før sommeren. Utvidet innkrevingstid vil legge grunnlag for å finansiere viktige tiltak også etter 2029, så som Byåstunnelen og forlengelse av Johan Tillers vei.

Alle forhandlingspartene tar forbehold om godkjenning i sine respektive organer. Når dette er klart, vil det bli invitert til formell undertegning av ny avtale.