Arbeidet med ny arealdel til kommuneplanen er i gang, og det nærmere seg avgjørelse for hva arealene i kommunen skal brukes til. Forslaget til ny arealplan 2022–2034 er nå på høring frem til 6. januar.

Søker om omregulering

Seminarplassens venner og Nærmiljørådet for Klæbu bydel har sendt inn et forslag om omregulering av området Storhagen som ligger sør for området der Klæbu sine 10 bevarte bygninger fra 1840 står.

I dag er området regulert til boliger, men det er et sterkt ønske fra Seminarplassens venner å få omregulert dette til LNFR (landbruks-, natur- og friluftsområder).

Det er et stort område som er avsatt til boliger i enden av Skarpsnovegen. Foto: Skjermbildet

Viktig område i foreningens planer

- Vi har et ønske om å inkludere området i Seminarplassen. Allerede er kommunen i gang med å rehabilitere Hovedbygget og Gamle festsal, sier Møyfrid Hallset, leder i Seminarplassens venner, og forteller videre at de har et mål om å bygge opp Seminarplassen til et læringssted igjen.

- Vi vil gi folk en mulighet til å dyrke egne vekster, og vi ser for oss mulighet både for parsellhager og kolonihager på dette arealet som Storhagen utgjør. Hensikten er å etablere et praktisk og teoretisk senter med fokus på «fra jord til bord i praksis», forklarer Hallset.

Området i enden av Skarpsnovegen grenser mot LNFR-områder og er ideelt å inkludere i Seminarplassen planer om et læringssted. Foto: Merethe Willassen

Kan være vilje til å inkludere noe areal

Kommunedirektøren anbefaler ikke omregulering fra bolig til LNFR. Han begrunner dette med at området er godt knyttet til vei og kollektivtilbud, men trekker frem at det likevel er større gå- og sykkeldistanser til lokale sentrum og tilbud som skole og idrett. Videre skriver han i konklusjonen at utbygging i området bidrar til oppbygging av Klæbu som lokalt sentrum, og at parsellhager kan etableres inne boligformålet, og form og type bolig som etableres bør vurderes.

Området er siste del av et langsgående område nært Klæbu sentrum. Området rundt er avsatt LNF med skog og bekkeløpet til Håggåbekken.