Høringsinnspillet er tuftet på vedtak fra Klæbu kommunestyre, men det er tatt med innspill fra næringslivet.

- Du kan si at skjelettet i innspillet er kommunestyrevedtak, men så har vi vært i dialog med næringsvirksomhet som har kommet med konkrete innspill som er viktige, og som vi da har bakt inn i innspillet, sier Kirsti Tømmervold fra Klæbu som står på plass 6 på valglista til Trondheim Arbeiderparti.

Viktig å kunne følge opp

Hun sier videre at det er viktig å gjøre Trondheim oppmerksomme på kommunevedtak som er gjort i Klæbu. Noe av det som er konkretisert i innspillet, handler om vedtak i intensjonsavtalen som enda ikke er realisert.

- Vi syns også det er viktig å høre med næringa og utbyggerne. Det er de som vet hva behovet er. I tillegg er et høringsinnspill viktig, fordi det gjør det lettere å følge opp sakene, sier hun.

Mange utbyggingsområder er tatt med

I høringsinnspillet er konkrete utbyggingsområder nevnt, særlig i Klæbu sentrum, men også for eksempel Hallset-området, Gjellan/Trøåsen, Granmo, Tanemsflaten boligfelt, Langmo og Kleiva. Dessuten fremmer innspillet viktigheten av at omsorgsboligene i Klæbu sentrum, som er vedtatt i intensjonsavtalen, realiseres. Også hyttebygging er fremhevet: det er viktig at det legges til rette for dette i områder det det i dag ligger hytter fra før.

Vil utvikle handel på Tanem

Arealkrevende næring og aktiviteter som for eksempel skianlegget, nevnes i forbindelse med Vassfjellet. Når det gjelder lokal handel, er blant annet ønsket at det vurderes og avklares areal for lokal handel og service på Tanem. Et spesielt område er nevnt i forbindelse med LNF. Arbeiderlaget ønsker å endre dette fra LNF til aktivitetsområde med mulighet for overnatting. Dette er det området som Haugum gård ønsker å utvikle til en spektakulær opplevelse.

Viktig næringsutvikling

Arbeiderlaget har også gjort vurderinger og kommet med innspill i forhold til masseuttak og deponi i Klæbu som representerer viktige bidrag til næringsutviklingen. Klæbu arbeiderlag ber om at denne virksomheten utvikles på en miljøvennlig og bærekraftig måte slik at belastningen lokalt er akseptabel. Også her vises det til intensjonsavtalen fra sammenslåingen av Klæbu og Trondheim. Vern av dyrka mark og viktige natur- og friluftsområder som Nidelvkorridoren, Vassfjellet, Nordmarka og Brungmarka, er viktige for arbeiderlaget, og de ønsker også å videreføre området for kolonihage.