Helsetilsynet konkluderer i en foreløpig rapport med at innføringen av Helseplattformen har ført til økt risiko for pasienter i regionen. Det er fortsatt stort behov for forbedringer og rettinger, der enkelte av forholdene omtales som kritisk. Det presiseres at det regionale helseforetaket må medvirke til at St. Olav settes i stand til å yte forsvarlig helsehjelp, skriver St. Olavs hospital i en pressemelding.

​– Jeg er fornøyd med at tilsynet har identifisert de samme områdene som kritiske, som ledere og ansatte på St. Olav har gjort. Det betyr at vi har en samstemt opplevelse av situasjonen, og understreker viktigheten av at forbedringer og rettinger skjer så raskt som mulig, sier direktør Grethe Aasved ved St. Olavs hospital i pressemeldingen.

Manglende kontroll med ventelister

Basert på meldinger og varsler, har Helsetilsynet lagt hovedvekt på informasjonsflyt, legemiddeladministrasjon og brukergrensesnitt. Den foreløpige rapporten beskriver faktiske forhold ved låst journal ved samtidig bruk, manglende kontroll på ventelister, henvisninger, meldinger til eksterne og legemiddeladministrasjon.

Truer pasientsikkerheten

Tilsynsmyndighetene anser at utfordringene med gjentatte feil og manglende oversikt på disse områdene, truer pasientsikkerheten både ved St. Olavs hospital og virksomhetene helseforetaket utveksler informasjon med.

Etter gjennomgangen konkluderer tilsynsmyndighetene med at det er behov for fortsatt forbedringer og rettinger av forhold påpekt, der enkelte avdekkes som kritiske. Disse må rettes snarest mulig for å ivareta kravet til forsvarlige tjenester etter spesialisthelsetjenesteloven paragraf 2-2.

Helse Midt-Norge må bidra

Tilsynet poengterer i den foreløpige rapporten at innføringen av Helseplattformen har satt St. Olavs hospital i en krevende posisjon. Etter Helsetilsynets vurdering, kan Helse Midt-Norge RHF bidra til å redusere faren for at helseforetakene havner i situasjoner der de må gjennomføre pasientbehandling med kjente risikoer, uten å være i posisjon til å gjennomføre tilstrekkelige tiltak. Helsetilsynet anser også at erfaringene fra St. Olav bør brukes til læring og forbedring før Helseplattformen tas i bruk ved flere helseforetak i Midt-Norge.

– Vi gjennomgår nå den foreløpige rapporten, og skal gi Helsetilsynet vår tilbakemelding på den innen 1. mars, sier administrerende direktør ved St. Olav, Grethe Aasved.