– Prosjektet skal ferdigstilles i august 2024, sier Håvard Zeiner i Trøndelag Fylkeskommune. Hovedmålet med prosjektet er bedre trafikksikkerhet og miljø. Tungtrafikken skal styres vekk fra boligområdene på strekningen og ved skole og barnehage. I tillegg bedres tilgjengeligheten til flere næringsområder og Vassfjellet skisenter.

I nord begynner den nye traseen med en ny arm i rundkjøringa på Tanem. Vegen går deretter inn i en 980 meter lang tunnel under Litjmyrberget. Vegtraseen fortsetter så langs Vassfjellet sørover på vestsiden av grustakene før vegen krysser i ei bru over Tullbekken ved Bromstadtrøa.

Kart som viser hvor den nye veien skal gå.

3500 kjøretøy i døgnet

Så går vegen forbi det nye næringsområdet på Tullusmyra. Ny veg bygges like sør for Kloppstykket og knyttes til Vassfjellvegen i ei rundkjøring og Brøttemsvegen i et T-kryss. Veganlegget avsluttes med rundkjøring i Moen-krysset. I prosjektet inngår også 30 meter gang- og sykkelveg og 250 meter støyskjerming.

Gjennomsnittlig trafikkmengde på Brøttemsvegen (dagens fv. 704) gjennom Tanem er ca. 3 500 kjøretøy per døgn. 16 prosent av trafikken er tungtransport.

På Brøttemsvegen lenger sør mot Tulluan avtar trafikkmengden til ca. 1 500 kjøretøy per døgn. Det meste av gjennomgangstrafikk og nærings og massetransport vil bli overført fra Brøttemsvegen til ny veg. Vegen får 80 km/t fartsgrense.

LETTET: Pål Sture Nilsen som har stått på for at det nye veiprosjektet skal bli realisert, er glad for at for at de har fått gjennomslag for sitt ønske. Foto: Sandra Skillingsås

Lettelse i lokalsamfunnet

Pål Sture Nilsen som er Tanems-beboer og fylkespolitiker, er en av dem som har jobbet hardt for å få dette veiprosjektet realisert. Sammen med blant annet tidligere Klæbu-ordfører Kirsti Tømmervold, så har Nilsen stått på for at siste del av veiprosjektet skal bli realisert.

Det var en milepæl da Tanem og Klæbu fikk bedre vei over Sjøla. Det vil også bli en milepæl når neste byggetrinn er ferdig. Først og fremst for lokalbefolkningen som i flere tiår, har levd med støvskyer og trafikken fra biler og tunge kjøretøy. De vil få en helt annen hverdag den dagen veien står ferdig.

– Det vil bli et løft både for lokalbefolkningen, næringslivet, Vassfjellet skisenter og næringsarealene i søndre del av kommunen når nyveien åpnes om knappe to år. Det er mange som ser frem til den veiåpningen, sier Nilsen.

Arbeiderpartiet-politikeren er klar på at trafikksikkerheten i området også vil bli bedre den dagen den nye veiparsellen blir ferdigstilt og tatt i bruk.

Trafikken for biler, gående og syklende er lagt om i forbindelse med prosjektet fylkesveg 704, Tanem-Tulluan.

Nytt kjøremønster i Klæbu

Tunnel på 980 meter

I nord begynner den nye traseen med en ny arm i rundkjøringa på Tanem. Vegen går deretter inn i en 980 meter lang tunnel under Litjmyrberget. Vegtraseen fortsetter så langs Vassfjellet sørover på vestsiden av grustakene før vegen krysser i ei bru over Tullbekken ved Bromstadtrøa. Så går vegen forbi det nye næringsområdet på Tullusmyra. Ny veg bygges like sør for Kloppstykket og knyttes til Vassfjellvegen i ei rundkjøring og Brøttemsvegen i et T-kryss. Veganlegget avsluttes med rundkjøring i Moen-krysset.

I prosjektet inngår også 30 meter gang- og sykkelveg og 250 meter støyskjerming.

Ferdig i august 2024

Gjennomsnittlig trafikkmengde på Brøttemsvegen (dagens fv. 704) gjennom Tanem er ca. 3 500 kjøretøy per døgn. 16 prosent av trafikken er tungtransport.

På Brøttemsvegen lenger sør mot Tulluan avtar trafikkmengden til ca. 1 500 kjøretøy per døgn. Det meste av gjennomgangstrafikk og nærings-/massetransport vil bli overført fra Brøttemsvegen til ny veg. Vegen får 80 km/t fartsgrense. Anleggsstart er planlagt mai 2022 og ferdigstillelse august 2024.