På et område innerst i Skarpsnovegen møtes tre eiendommer på et platå. Det har tidligere står boliger der, de er revet, og nå ønsker kommunen å flytte et institusjonsprosjekt fra Heggstad til Hallset i Klæbu, og da på en eiendom som berører størstedelen av platået. Institusjonen som skal bygges, dreier seg om et nytt botiltak og kompetansesenter. Målgruppen er barn og unge voksne med sterke atferdsuttrykk og langvarige sammensatte utfordringer, en brukergruppe som har behov for skjerming for støy og andre omkringliggende forstyrrelser.

På kollisjonskurs

Leder i Seminarplassens venner, Møyfrid Hallset, er forbauset over det som nå planlegges. Sammen med en arbeidsgruppe i Trondheim kommune er det lagt ned et forarbeid og planlegging over flere år for å fylle området med aktivitet. Hun sier:

- Vi som jobber med Klæbu seminar og Seminarplassen skal fylle området med folk og ulike kulturmiljø, mens de to institusjonene skal huse folk som trenger skjerming. Dette henger ikke godt sammen.

Arbeidsgruppa er ledet av Ivar Skei, og består blant annet med medlem fra rådmannens fagstab.

Endret tomtevalg i juni

Rundt den planlagte institusjonen går Sentrumsrunden, en velbrukt tursti av folk i Klæbu. I tillegg arbeides det for større aktivitet i området i forbindelse med utallige innspill som innbyggere i Klæbu kom med i 2019 da Hallset og Skei ledet en arbeidsgruppe nettopp for Seminarplassen og områdene rundt.

Eldar-Nikolai Almli, rådgiver i kommunedirektørens fagstab, opplyser til Klæbuposten at dette er et prosjekt som er flyttet fra opprinnelig tomtevalg.

- Boligprosjektet har vært under planlegging i flere år, men det ble nødvendig å foreta et nytt tomtevalg denne sommeren, forteller han.

Det gule området representerer eiendommen der det planlegges en institusjon med en brukergruppe som har behov for skjerming for støy og andre omkringliggende forstyrrelser. Foto: Skjermbilde

Fikk vite om det ved en tilfeldighet

Hallset og flere andre har i lengre tid forsøkt å finne ut av hva som er planlagt på Seminarplassen.

- Jeg er glad for at Trondheim kommune har svart Klæbuposten. Både Klæbu seminar og Seminarplassens venner har forsøkt å få Trondheim kommune til å bekrefte det vi ved en tilfeldighet fikk høre fra Norconsult som var på befaring på området: At de skulle prosjekteres en institusjon, forteller hun.

Klæbu seminar og Seminarplassens venner samarbeider med Trondheim kommune om restaurering av to av bygningene på Seminarplassen med park, torg og øvrige uteområder, samt utvikling av en bærekraftig driftsmodell for området, som grenser til Storhagen boligfelt. I tillegg har de forslag om å etablere en parsell/kolonihage på Storhagen, noe som vil støtte opp under og forsterke drifta ved Seminarplassen.

– Bygging av institusjoner vil sette en stopper for denne muligheten, sier Hallset.

Vet høyre hånd hva den venstre gjør?

Grunnlaget for restaureringen er beskrevet i rapporten «Klæbu seminar og Seminarplassen inn i framtida», samt vedtak i Trondheim kommune. Innbyggerne i Klæbu har jobbet med denne saken siden 2019, med vedtak i formannskap og bystyre både i 2020, 2021 og 2022. Målet med det frivillige arbeidet er et nasjonalt kulturminne som det eneste som eksisterer i Norge etter loven om opprettelse av seminarer fra 1827. Videre at den aktiviteten som eksisterer på Seminarplassen i dag, skal fortsette og utvikles både for kultur- og næringsvirksomhet.

Hallset er svært overrasket over hvordan kommunen arbeider.

- Det er beklagelig at vi som jobber frivillig, ikke blir informert om at her planlegger kommunen to svært ulike driftsformer som skal eksistere sammen på Hallsetheimen-platået. Området er sentrumsnært, og det kan synes som om kommunen tror at Storhagen ligger i utkanten av bydelen. I KPA, kommuneplanens areal, sies det at hele Hallsetheimen-platået bør være en hensynssone, sier hun.

12 leiligheter

Prosjektet er omtalt i handlings- og økonomiplan som ligger på kommunens hjemmesider.

Ifølge planen er det snakk om å bygge seks bygninger. Hver bygning vil inneholde to leiligheter og tjenestebase. Seks av leilighetene er forbehold barn og voksne, mens de resterende er forbeholdt unge voksne over 18 år, samt at det planlegges en personalavdeling som skal være felles for Helse og velferd og Barne- og familietjenesten. Lokaliseringen er lagt utenfor tettbebyggelsen, fordi brukergruppen har behov for skjerming for støy og andre omkringliggende forstyrelser.

Skal stå ferdig om to år

Prosjektet er planlagt ferdig rundt årsskiftet 2024/2025, noe som betyr en forsinkelse på opptil 18 måneder i forhold til opprinnelig planlagte ferdigstillelse i 2023. Dette på grunn av utfordringer med tidligere tomt, noe som førte til valg av tomta på Hallset i juni 2022. Prosjektet er kostnadsberegnet til 110 millioner kroner, fordelt likt på Helse og velferd og Barne- og familietjenesten. Det er enda ikke gjennomført kalkyler for den nye beliggenheten.