Solemsbekken i Bostad går langt nede i en smal dal med bratte skråninger. I september gikk det ras ned til bekken fra begge sider. Grunneier Knut Erik Haugen fikk det største raset langs et jorde på hans eiendom. Han anslår raset til å være rundt 15 meter bredt og mange titalls meter langt, kanskje opp mot 100 meter, ned mot bekken.

Trær og jord i dalbunnen

- Nederst ligger trær og jord fra raset og demmer opp, forteller Haugen som er glad for at han var ferdig med jobben på jordet bare dager før raset skjedde.

- Raset har beveget seg en del inn på jordet. Det har sluppet etter en del trær etter kommunes befaring på begge sider av raset, sier han og anslår dybden på raset til å være bortimot 3 meter.

Gunn-Kristin Forseth kan fortelle om flere tegn på at dalsidene ned mot bekken er i bevegelse. Det har gått et lite ras på denne siden av bekken også, men det er på bygninger og opprinnelig flate områder de ser endringene best.

Setningsskader på uthus

- Uthuset ligger på toppen av skråningen ned mot bekken og har stått stødig i mange år. Nå buler veggen mot dalen ut, grunnmuren har sprukket og det er en bred sprekk i gulvet langs hele ytterveggen. I tillegg kommer det grus inn fra sprekker, forklarer Forseth.

Hun forteller videre at en del av tomten har sunket og skrånet seg, noe som synes godt på en vei som har blitt brattere og som har endret størrelse og form på en sving. Alt skjer i området mellom hovedbygningene og bygningene som står ved jordene og på toppen av skråningen ned mot bekken.

Tomas Eidsmo, teknisk sjef for kommunalteknikk i Trondheim kommune, forklarer resultatet av befaringen 22. september på e-post til Klæbuposten:

- Det ble vurdert at utglidningen ble utløst av vannmettet jord. En slik utglidning er en overflateutglidning og ikke det man i fagsammenheng betegner som et ras. Det er kun overflatelaget som glir ut. Det virket som utglidningen hadde startet oppe i skråningen. Erosjon nede i bekken virket ikke å være årsaken. Det gikk også en liten utglidning ned mot bekken på andre siden av dalen. Denne utglidningen kan ha vært utløst av erosjon. Her vil kommunen gjennomføre grunnundersøkelser.

Illustrasjon som NVE har laget som illustrerer hvordan et skred utløst av vannmettet jord kan se ut. Foto: NVE

Han beskriver de videre grep som skal tas:

- Kommunen planlegger å gjøre grunnundersøkelser på vestsiden av bekken før jul. Her er det ikke gjort grunnundersøkelser i særlig omfang tidligere. Kommunen gjorde en del grunnundersøkelser på østsiden av bekken i perioden 2019-2022.

- Hvor sannsynlig er det at området vil bli utsatt for flere ras?

- Skråningene ned mot bekken står med rasvinkel. Mye nedbør kan utløse skred på grunn av erosjon langs bekken eller vannmettet jord, svarer Eidsmo og informerer om hva folk bør gjøre dersom de oppdager ras:

- Hvis folk oppdager skred eller mindre utglidninger bør de ringe politiet eller kommunens vakttelefon.

NVE har planer om å erosjonssikre bekken. Faregraden for nye utglidninger betegnes som middels, og i alle slike ravinedaler er det normalt risiko for overflateutglidninger. Allikevel betegnes stabiliteten som anstrengt, og det vil bli gjort tiltak for å få faregraden ned til lav.