– Vi har mange uhell med at gjerdenetting og stålstreng ligger i graset og vikler seg inn i kanstlåttmaskina, sier seksjonsleder for drift og vedlikehold i Trøndelag fylkeskommune, Endre Rudolfsen.

Når slike situasjoner oppstår er det svært farlig for den som sitter i maskina. Steiner og andre gjenstander blir nemlig farlige prosjektiler som er til fare for forbipasserende og kan skade utstyr og folk.

Det er derfor viktig at ingen legger steiner og metallavfall i vegkanten.

Gjerder langs fylkesveg

Det er ikke tillatt å sette opp gjerder innenfor fylkets eiendomsgrenser. Gjerder skal i alle tilfeller være plassert minst tre meter fra veg. Dette for å ivareta hensynet til trafikksikkerhet og for å få gjort nødvendig vegarbeid.

Kravet om avstand fra offentlig veg er en av flere restriksjoner til gjerder langs offentlig veg. Dette er regulert i veglova og forskrift om gjerde ved offentlig veg.

Rudolfsen oppfordrer alle som har gjerde langs fylkesveg til å ta en runde for å se til gjerdet, ta nødvendig vedlikehold og fjerne gjerder som ikke er i bruk.

Merk kummer og stoppekraner

– Strømtråder må flyttes bort fra vegkanten og skal ikke være festet til vegrekkverk. Det er også viktig at stoppekraner, vannkummer og liknende blir tydelig merket, og at landbruksredskaper og andre løse gjenstander ikke ligger innenfor klippeavstanden fra vegkant, sier Rudolfsen i en pressemelding.

Kantklipp utføres vanligvis to ganger i løpet av sommerhalvåret.

– Vi ønsker å ha fine vegkanter og trafikksikre vegareal, og de aller fleste er påpasselige med gjerdeholdet og andre ting, sier Rudolfsen.

Hold avstand

– Vi klipper for å ivareta trafikksikkerheten gjennom å bedre siktforholdene, samt at vi skal hindre spredning og bekjempe uønskede arter og sikre naturlig biologisk mangfold, sier Rudolfsen.

Et annet faremoment med kantslåtten er farlige forbikjøringer og at biler kjører for tett opp til kantslåttmaskinene. Hold derfor 50 – 70 meter avstand bak maskinen. Du kan kjøre forbi når du ser at du har klar vegbane med tilstrekkelig lang sikt til å kjøre forbi.

– Vi oppfordrer alle trafikanter og naboer å vise hensyn og forståelse når maskinførerne kjører langs vegen for å gjøre en viktig jobb til glede for folk og naturmangfoldet, sier Rudolfsen.

På enkelte fylkesveier og gang-/sykkelveger blir det utført kantklipp som nattarbeid. Dette skyldes hensynet til blant annet myke trafikanter og trafikkmengde.