Skrevet av

Gyrd Thrane, enhetsleder Trondheim rehabiliteringssenter

Torill Rugelsjøen, enhetsleder Øya helsehus

Takk for ditt engasjement for rehabilitering, Svein Otto Nilsen!

Trondheim kommune satser på rehabilitering, og har et bredt og variert rehabiliteringstilbud: hverdagsrehabilitering i hjemmebaserte tjenester, ergo- og fysioterapitjenester, dagrehabilitering på Olavsgården, ambulerende rehabiliteringsteam i hjemmet og døgnrehabilitering ved Trondheim rehabiliteringssenter i tillegg til ulike frisklivs-, lærings- og mestringstilbud.

Trondheim rehabiliteringssenter med 72 plasser for døgnrehabilitering åpnet 28.august 2023, og samtidig ble tilsvarende antall plasser for døgnrehabilitering ved Søbstad og Nidarvoll helsehus avviklet. Hver uke reiser mange pasienter hjem, og nye kommer inn. Å samle kommunens tilbud i et nytt og moderne bygg gjør at vi kan gi et bedre rehabiliteringstilbud til kommunens innbyggere. Senteret skal være knutepunktet for videre utvikling av rehabiliteringstjenestene i Trondheim.

Både Trondheim rehabiliteringssenter og Øya helsehus tar i mot pasienter som skrives ut fra sykehuset. Behovet til den enkelte pasient avgjør om man får opphold i en rehabiliteringsavdeling på Trondheim rehabiliteringssenter eller i en av korttidsavdelingene på Øya helsehus.

Øya helsehus har totalt 125 korttidsplasser og tar blant annet i mot pasienter med behov for medisinsk observasjon og behandling, pasienter med behov for lindrende behandling på slutten av livet (palliativ behandling) og de tar i mot pasienter som skal fullføre behandling som er satt i gang på St. Olavs hospital (etterbehandling). Noen ganger endres behovet under oppholdet - da kan det være aktuelt å flytte pasienten fra Øya helsehus til Trondheim rehabiliteringssenter, eller vice versa.

Både Øya helsehus og Trondheim rehabiliteringssenter har tverrfaglig bemanning med høy kompetanse bestående av sykepleiere, vernepleiere, leger, helsefagarbeidere, ergoterapeuter og fysioterapeuter. Øya helsehus har 5 fysioterapeuter og 4 ergoterapeuter, alle kompetente medarbeidere.