Ved utgangen av april er 4.263 personer registrert som arbeidsledige i Trøndelag. Det tilsvarer 1,7 prosent av arbeidsstyrken i fylket. 3 559 personer er helt ledige (1,4%) og 704 er arbeidssøkere i tiltak (0,4%). I tillegg er 1 717 delvis ledige (0,7%). Sammenliknet med samme måned i fjor har antall arbeidssøkere gått ned med 635 personer, men antall helt ledige øker med 68 personer (2%)

Av de som er registrert som arbeidssøkere i Trøndelag er 13 prosent helt eller delvis permitterte. 423 er helt permittert, og 358 er delvis permittert. Flest permitterte er det innenfor yrkesgruppene industriarbeid, samt bygg og anlegg.

Færre langtidsledige

Antall langtidsledige har gått kraftig ned siden april i fjor. Våren 2022 var over 1 000 personer registrert som langtidsledige, det vil si arbeidsledig i seks måneder eller mer. Nå er 669 personer (19%) av arbeidssøkerne i Trøndelag registrert som landtidsledige.

Ledigheten blant innvandrere øker

Nær fire av ti av de helt ledige har innvandrerbakgrunn. Siden april i fjor har antall helt ledige gått ned for ikke-innvandrere, mens ledigheten har økt betydelig for innvandrere. Mens andel helt ledige blant ikke-innvandrere er en prosent av arbeidsstyrken, er den fire prosent av arbeidsstyrken blant innvandrere.

- Mange trønderske arbeidsgivere jobber godt med inkludering, og tør å tenke utenfor boksen for å få tak i arbeidskrafta de trenger. Her er NAV med på laget, og kan bidra med råd, oppfølging og tilskudd der det trengs. De tre første månedene i år har vi formidlet rundt 150 personer med innvandrerbakgrunn til jobber i næringsliv og kommuner. Dette er en ressurs enda flere arbeidsgivere kan og bør få øynene opp for, sier direktør Torbjørn Aas i Nav Trøndelag i en pressemelding.

Han peker på at mange kommuner og lokalsamfunn nå legger ned en ekstra innsats for å finne jobber til ukrainske flyktninger som har kommet til Trøndelag.

- NAV planlegger i juni en egen jobbmesse for ukrainske flyktninger i sørdelen av Trøndelag. Der venter vi at arbeidsgivere fra hele fylket vil delta for å fortelle om ledige jobber og behovet de har for flere ansatte.

Færre unge er helt uten jobb

Lavest andel helt ledige er det i aldersgruppen 50-59 år (0,9%), høyest andel helt ledige er det i aldersgruppen 20-24 år (2,1%). Sammenlignet med samme periode fjor, er det en nedgang i antall helt ledige blant de yngste (20-29 år) og de eldste (over 60 år). For resten øker antall helt ledige noe.

- Det er gledelig at ledigheten blant de yngste går ned. Det er viktig å gi denne gruppen varig tilknytning til arbeidslivet, for å unngå at de blir stående utenfor jobb og utdanning, sier Aas.

En av tre med lav utdanning

Antall helt ledige øker innenfor flere yrkesgrupper. Det gjelder spesielt innenfor akademiske yrker, industriarbeid og i bygg og anlegg. Blant industriarbeidere ser vi også en økning i delvis ledige.

En av tre helt ledige har grunnskole som høyeste utdanningsnivå. I denne gruppen er andel ledige 2,8 prosent av arbeidsstyrken. Til sammenlikning er ledigheten 1,2 prosent for de som har videregående skole som høyeste utdanningsnivå.

Ledige stillinger i alle kommuner

Det ble utlyst en eller flere stillinger i alle trønderske kommuner i april, og det var 3 687 ledige stillinger i Trøndelag denne måneden. Det er 32 prosent færre sammenlignet med april i fjor. Meglere og konsulenter, samt stillinger uten yrkesbakgrunn eller uoppgitt er de eneste kategoriene som har en økning sammenlignet med samme periode i fjor. Av de større yrkesgruppene er reduksjonen størst innenfor reiseliv og transport (-57%), bygg og anlegg (-54%) og industriarbeid (-36%).

- Resultatet fra NAVs bedriftsundersøkelse i Trøndelag er klart 9. mai. Undersøkelsen er den største i landet, og i år har 1 073 trønderske private og offentlige virksomheter svart.

Svarene forteller om behovet for arbeidskraft, hvor lett eller vanskelig det er å få tak i kvalifiserte medarbeidere, og hva bedriftene forventer i tida framover, sier NAV-direktøren.

Ingen helt ledige i Tydal

Tolv av de 38 trønderske kommunene mindre enn én prosent ledighet. Lavest andel helt ledige er det i Tydal, hvor det ikke er registrert noen, fulgt av Høylandet (0,3%), Selbu og Åfjord (begge 0,5%). Høyest andel helt ledige er det på Frøya (3,0%), Midtre Gauldal (2,7%) og Nærøysund (2,3%). I Trondheim er arbeidsledigheten på 1,3%.