I følge søknaden ønsker virksomheten å ta imot 30.000 tonn asfalt og 20.000 tonn betong per år på pukkanlegget til Franzefoss på Vassfjellet. Etter en lagringstid på mellom fire og åtte uker skal massene gjenbrukes i aktuelle prosjekter.

– Det er forventet at det skal genereres 300.000 tonn med gjenbruksasfalt over to år i forbindelse med utbyggingen av E6 mellom Trondheim og Stjørdal de neste årene. Disse ønsker vi å ta imot og behandle for gjenbruk, står det i søknaden Franzefoss har sendt Statsforvalteren.

Det skal i denne omgang ikke være snakk om en utvidelse av selve bruddet, slik som det tidligere har vært motstand mot.

– Mottak av asfalt og betong er en pågående virksomhet, og vi ønsker å øke denne virksomheten for å imøtekomme et behov for økt gjenbruk, som er et krav fra myndighetene, skriver Gaute Markussen, bærekraft og utviklingssjef Franzefoss AS, i en e-post.

I anlegget driver Franzefoss med uttak av bergartene gabbro og grønnstein, og mottak og bearbeiding av asfaltflak. Foto: Erik Eikebrokk

Får stadige forespørsler

I søknaden som er sendt til Statsforvalteren i Trøndelag, ber Franzefoss om rask og positiv behandling, og det vises til stadige forespørsler fra entreprenører om å levere gjenbruksasfalt og betong.

– Vi mener at området vårt er veldig godt egnet i og med at det allerede foregår salg av knuste steinmasser på anlegget i dag. Det står også en stasjonær godkjent vekt på området, slik at en får god kontroll både med inn og utkjørte masser, står det i søknaden.

Det vil stilles store krav til entreprenørene for å unngå at det blir levert forurenset asfalt og betong, og Markussen sier at Franzefoss har fått mange henvendelser om mottak og gjenbruk av asfalt og betong.

Ifølge regnskapstall.no har pukkverket på Vassfjell femten ansatte, og er ett av elleve pukkverk organisert under morselskapet Franzefoss AS. Selskapet omsatte for 389 millioner kroner i 2021, og hadde et driftsunderskudd på 2,7 millioner kroner. Dette var det dårligste driftsåret på mange år.

– Marked, tilgang på stein, strømpriser, og dieselpriser svinger i forskjellige landsdeler. I 2021 var det hovedsakelig østlandet som fikk utfordringer med stort overskudd av stein i markedet fra de mange store infrastrukturprosjektene rundt Oslo, sier Markussen.

I 2023 regner Franzefoss med å legge frem forslag til ny reguleringsplan for området, som trolig vil innebære forslag om utvidelse av anlegget. Foto: Erik Eikebrokk

Ny politisk behandling

Det er ikke første gang at Franzefoss jobber med muligheten for en utvidelse av pukkverket. I 2018 kom det inn 27 merknader da forslag til ny reguleringsplan ble lagt ut på høring.

Forslaget ble ikke vedtatt politisk.

Til avisa sier Markussen at de 27 merknadene svares ut, og vil vedlegges forslag til reguleringsplan før den skal behandles politisk.

– Nå er vi inne i en periode der vi løser problemstillinger som er spilt inn i forbindelse med høringen etter første gangs behandling. Eventuelle endringer kommer frem i planforslaget når det legges frem til politisk behandling i første halvår i 2023, skriver Markussen.

Opplagsplass for avfall krever særskilt tillatelse etter forurensningsloven, som Statsforvalteren kan gi. Statsforvalteren i Trøndelag har lagt den omfattende søknaden ut på høring. Med den følger en rekke støv- og støyrapporter.

Minst sju naboer blir berørt

Ifølge søknaden er det antatt at sju private naboer, bedrifter og velforeninger vil bli berørt om søknaden innvilges:

  • Erling Katmo, Brøttemsvegen 179, 7093 Tiller

  • Arne-Jakob Jakobsen, Åsvegen 558, 7224 Melhus

  • Alf Ketil Nygård, Brøttemsvegen 161, 7093 Tiller

  • Aud Bjørg Olsen, Røddevegen 50, 7072 Heimdal

  • Gunn-Solveig Gjesmo Molde, Brøttemsvegen 153, 7093 Tiller

  • Ivar Ståle Katmo, Brøttemsvegen 175, 7093 Tiller

  • Veidekke Industri AS, Postboks 508 Skøyen, 0214 Oslo

– Vi ønsker på sikt å gå over til å reguleres etter forurensningsforskriften kapittel 30, det gjenstår bare å få vurdert støy på nytt, etter det har vært iverksatt en rekke støyreduserende tiltak for naboene de siste årene, skriver Thea Mathilde Forslund, rådgiver ytre miljø, i Franzefoss sin søknad.

– På hvilken måte vil de sju naboene bli berørt som følge av mottak av betong og asfalt?

– Ikke nevneverdig, skriver Markussen.

Eiendommen til Arne-Jakob Jakobsen i Åsvegen 558 er en av de berørte naboene. Foto: Erik Eikebrokk

Miljøvennlig pakkeløsning

Norske myndigheter oppfordrer til å gjenbruke asfalt i produksjon av ny asfalt for å spare uttak av naturlig steinressurs og er en del av det grønne skriftet for en bærekraftig fremtid. Asfaltprodusenter har blant annet krav på seg til å bruke gjenbruksasfalt i produksjonen av ny asfalt.

Pukkverket mener de har funnet en god løsning i så måte.

– Franzefoss ønsker å tilby en pakkeløsning for kundene våre ved at de kan levere eventuelle masser de ønsker å kvitte seg med hos oss, for å kunne hente ut det produktet de måtte ønske hos oss. Ved å drive på denne måten vil trafikken øke til Vassfjell pukkverk, men redusere trafikken av massetransporten totalt sett, står det i søknaden.

I dag foregår massetransporten i samfunnet i hovedsak ved at man kjører til veiprosjektet/anlegget for å hente masser som skal ut fra aktuell lokalitet. Deretter transporterer man masser som man skal kvitte seg med til en annen lokalitet, for å deretter kjøre ett annet sted for å plukke opp nye masser som skal videre tilbake på prosjektet/anlegget.

– Dersom man kun trenger å reise til Vassfjell pukkverk for å levere fra seg masser som skal ut fra prosjektet/anlegget, og at man i tillegg kan ta med seg nye masser tilbake til prosjektet/anlegget, reduserer du trafikken vedrørende massetransport betraktelig totalt sett.

Dette vil, ifølge Franzefoss, forlenge pukkverkets levetid, og belaste miljøet mindre.

Gammel asfalt blir til ny

Mottak av gjenbruksasfalt på Vassfjellet Pukkverk vil være begrenset til ulike veiprosjekter rundt Trondheim på aktuelt tidspunkt. Det vil komme inn mer mengder asfalt til anlegget i perioder i asfaltsesongen mellom mai og september, avhengig om det utføres noe asfalt arbeid i nærheten av anlegget.

– Asfalten som kjøres inn til anlegget lagres i en lagerhaug som kun er beregnet på asfalt. Når haugen er kommet opp i en viss mengde knuses den opp i en mindre fraksjon og går rett inn i produksjonen til ny asfalt, står det i søknaden.

Mottak av betong vil i all hovedsak være begrenset til høysesong på sommerhalvåret, men med jevnt mottak av betong spredt utover året.