Ukens historiske bilde

Begrepet skipreide skriver seg helt tilbake fra vikingtiden. Dette var en administrativ oppdeling av Norge i geografisk avgrensede områder der innbyggerne i innlandsområder kunne ha kollektive ansvar for fiskale formål, smier og tjærebrenning, men også ha som hovedoppgave å skaffe tømmer til reidene der det ble bygget vikingskip som kunne ros helt ut til fjorden.

Klæbu, Leinstrand og Tiller dannet sammen Tiller tinglag. I 1763 ble Leinstrand skilt ut som eget tinglag, mens Klæbu og Tiller dannet Klæbu tinglag.

Spor etter bosetning skriver seg flere hundre år før vår tidsregning (f.v.t.). Blant annet viser arkeologiske undersøkelser at Tanemsborgen antagelig er satt opp rundt 500 år f.v.t.

Med formannskapslovene i 1837 introduseres ordet kommune i den betydningen vi kjenner det i dag, og 10. juli 1837 ble Klæbu og Tiller ett herred.

Første ordfører var Hans Jørgen Darre 1837-39 fra Klæbu. Oppdelingen i mindre herreder økte utover på 1800-tallet, årsaken var gjerne misnøye med fordelingen av midler. I 1879 sendte samtlige oppsittere, de med gård og grunn i Tiller sogn, et brev til Klæbu herredsstyre hvor de ba om å bli fraskilt fra Klæbu i all kommunal henseende, og at de ville danne eget formannskapsdistrikt/herred. Forslaget ble nedstemt.

Men Tillerbyggen ga seg ikke, nye forslag ble fremmet både i 1881 og 1882. Begrunnelsen var at sognet led atskillig økonomisk ved ha skole- og fattigvesen sammen med Klæbu. Igjen ble forslagene nedstemt. Først i 1895 kom et nytt framlegg om deling, og i brevet heter det;

"Tiller sogn har funnet seg utilfreds ved fellesskapet idet sognet i en årrekke har ydt mer til den felles kommunale kasse enn det har fått tilbake som vederlag".

Ved votering stemte 9 for deling og 3 imot. Ifølge kgl. resolusjon av 24. november 1897 skulle Klæbu og Tiller deles i to herreder fra den tid hr. amtsmannen bestemte. Det skjedde først 1. januar 1899. Det siste herredstyremøte i den gamle kommunen ble holdt 6. juledag 1898 på Tanem gård.

I 1964 ble Tiller, Byneset, Strinda og Leinstrand slått sammen med Trondheim kommune, og i 2020 ble Klæbu og Trondheim slått sammen og dannet en ny kommune.