Nærmiljørådet i Klæbu bydel (NiK) har satt ned en arbeidsgruppe der Lillan Waaden og Helle Lundereng representerer henholdsvis frivilligheten og næringsliv, for å se på utviklingen av Klæbu sentrum.

Delvis tomme hus

Et delvis tomt rådhus og et kulturhus er arven etter Klæbu kommune, og det gir muligheter som man enda ikke har rukket å utnytte. Det store spørsmålet er hva man skal gjøre med rådhuset.

– Vi vil gjerne skape liv i bygget, og i byggene. De kan utnyttes bedre, og vi vil gjerne starte en prosess der vi ser på helheten i sentrum og fremfor alt hører hva folk ønsker, sier Lundereng. Waaden er enig og understreker at det er viktig å få innspill fra de som faktisk bruker sentrum og de som ønsker å bruke det:

– Bare ta noe så enkelt som toaletter. Det er et behov som ikke er løst i forhold til utendørsarrangement.

Vil gjerne ha innspill

– Vi vet ikke eksakt hvordan prosessen blir. Nå er vi så vidt i gang og tar gjerne imot tanker og ideer folk ha, sier Waaden, og sier:

– Kanskje vi rett og slett skal tenkte helt nytt? Se for oss at vi tømmer begge de kommunal byggene og plasserer inn alt på nytt? Kanskje vi får viktige ting ned på gatenivå og at vi får samlet det som hører naturlig sammen?

En spennende utvikling på gang

Nå arbeider NiK videre med sentrumsutviklingen og ønsker å trekke inn flere av aktører i de to byggene, men også trekke inn byggene på Seminarplassen. Gamle festsal og Hovedbygget kan utgjøre den ene enden av en kulturakse ned til Klæbu kulturhus.

NiK og Seminarplassens venner inviterer til åpnet møte mandag 5. desember på Seminarplassen der Kommunes arealplan (KPA) med høringsfrist 6. januar er sentral.

Et hierarki av sentrumskjerner

I KPA for perioden 2022–2034 er det lagt opp til en kategorisering av bydelssentra og lokale sentrum. Kategoriene sier noe om hvilken størrelse som er satt, og hvilken betydning det lokale sentrum har. Klæbu sentrum er tildelt plass i kategori S3, selv om kravet om å ligge langs sentrale kollektivlinjer ikke er oppfylt. Bakgrunnen ligger i at Klæbu er forholdsvis stor og regnes som en betydelige tyngdestruktur i bystrukturen.

Betydning for utstrekning og utbygging.

Det er lagt opp til fire byggesoner som gir føringer for ønsket utvikling med tanke på type bystruktur og tetthet. Klæbu, som er S3, er plassert i byggesone 2 som er navngitt som Sentrale byområder, noe som igjen gir en bestemmelse på at sentrum er definert ut fra en radius på 500 meter i luftlinje. Byggesonen stiller krav om høy utnyttelsesgrad og kvalitet, men det lempes samtidig til dels på krav til størrelse på uteoppholdsareal, parkeringsdekning og støyskjerming for å fremme bolig- og byutvikling.